Acceso a webmail

Àrea Privada

Informació previa

Contacta'ns*

INFORMACIÓ GENERAL PRÈVIA D’EUROSEGURIBER CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL

A Tarragona  a  10  de  juny  de 2020.     

En compliment d’allò establert al RD Llei 3/2000 de 4 de febrer, li proporcionem expressament la informació i li demanem les autoritzacions que es fan constar a continuació:

1. Euroseguriber Corredoria d’Assegurances SL amb CIF B43212596 i domicili social a l’Avinguda Roma nº 9 2º A, 43005 Tarragona.

2. La Corredoria es troba inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, de corredors d’assegurances i dels seus alts càrrecs amb número de registre J-1235.

3. Aquest Registre és públic i pot ser consultat enviant escrit a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, o bé consultant la pàgina web de la mateixa http://dgsfp.mineco.es

4. No ostentem cap participació directa o indirecta en el capital social de cap entitat asseguradora. Cap entitat asseguradora o cap empresa vinculada amb elles ostenta una participació en el nostre capital social.

5. Proporcionem assessorament. Som obligats a proporcionar un assessorament professional objectiu i personalitzat sobre el tipus de contracte d´assegurança que s´ajusti a les seves necessitats.

6. Actuem en representació seva com a client.

7. De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, de 11 de març (BOE 24 de març de 2004), l’informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, la Corredoria disposa d’un Servei d’Atenció al Client (SAC) externalitzat en la persona del Sr. José Antonio Muñoz Márquez, que posa a la seva disposició els següents mitjans de contacte: per carta dirigida a c/ Aragón, nº 208 6º 5ª 08011 Barcelona o bé  por e-mail dirigit a info@solventoconsulting.com. El SAC té l’obligació de resoldre les queixes i reclamacions en el termini màxim de dos mesos des de la data de presentació. Si la resolució no fora del seu grat, Vs. podrà dirigir-se al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, essent imprescindible acreditar haver formulat la queixa o reclamació, prèviament, al SAC de la Corredoria.

8. Us informem que la nostra retribució per la mediació de la/es seva/es pòlisses consisteix en una comissió inclosa a la prima de la/es seva/es assegurança/es.

9. La mediació de les seves pòlisses es realitzarà prenent com a base les seves informacions i dades sobre el risc i cobertures que finalment resultin del seu interès. Li recordem la importància de que revisi en el seu moment les dades del risc, cobertures i declaracions contingudes al condicionat particular de la pòlissa, i que si observa qualsevol error o divergència respecte als termes acordats i/o la seva petició ens les faci saber d’immediat. Hi ha un termini de 30 dies d’ençà l’entrega de la pòlissa per demanar la seva subsanació, transcorregut el qual s’estarà al contingut de la pòlissa en aquests aspectes.

Segons el dispost en la Secció Quarta, Article 22 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança, la durada del contracte serà determinada en la pòlissa, podent-se establir que es prorrogui un o més cops per un període no superior a un any cada cop.

Les parts poden oposar-se a la prorroga del contracte mitjançant una notificació escrita a l’altra part, efectuada amb un termini dos mesos d’anticipació a la conclusió del període de l’assegurança en curs, per a l’entitat asseguradora i 1 mes per al prenedor.

El dispost en els paràgrafs anteriors no serà d’aplicació en quan sigui incompatible amb la regulació de l’assegurança sobre la vida.

10. Mentre no revoqui aquest encàrrec, AUTORITZO a la Corredoria a que traslladi en el meu nom les comunicacions que li faci arribar, inclusiu les de contractar, modificar o rescindir una pòlissa; en aquests últims casos, hauré de comunicar-lo prèviament a la Corredoria expressament. També l’AUTORITZO a que, mentre no revoqui aquest encàrrec pugui cursar-me ofertes i donar-me assessorament en ordre a noves contractacions d’ assegurança del meu possible interès.

11. En compliment d’allò establert a l’Art.11 de la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Personals i a l’art. 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), li informem així mateix del següent:

a) Responsable del tractament: Euro Seguriber Corredoria d’Assegurances, S.L.

b) Finalitat del tractament: L’activitat d’assessorament, proposta i realització de tasques prèvies a la celebració d’un contracte d’assegurança, d’assistència en la celebració d’aquests contractes i en la gestió i execució d’aquests contractes, inclosa l’assistència i assessorament en cas de sinistre. Vs. ens AUTORITZA a traslladar en nom seu les comunicacions que ens faci arribar, incloses les de subscripció, modificació i rescissió de contractes d’assegurança. En el cas dels productes de vida o inversió, tractarem les dades amb l’objectiu de complir amb les nostres obligacions legals en prevenció del blanqueig de capitals. L’enviament per mitjans electrònics i tradicionals d’informació comercial sobre productes d’assegurança oferts per la Corredoria que siguin del seu interès, en especial quan hagi sigut cancel·lat el contracte d’assegurança i sigui necessària la cobertura del risc. La Corredoria no utilitzarà les seves dades per prendre decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils.

c) Conservació: Les dades relatives a l’activitat de mediació d’assegurances es conservaran durant la vigència de les seves pòlisses i, un cop cancel·lades, durant sis anys, de conformitat amb l’establert en l’art. 30.1 del Codi de Comerç. Les dades relatives a la prevenció del blanqueig de capitals es conservaran durant deu anys, de conformitat amb l’art. 25 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril. Les dades tractades amb fins comercials es conservaran durant la vigència de la/es seva/es pòlissa/es, així com una vega cancel·lada/es mentre no manifesti la seva oposició.

d) Legitimació del tractament: La base de legitimació del tractament de l’activitat de mediació d’assegurances, es la execució del contracte. Les dades que se sol·licitin durant la vigència del present contracte són les imprescindibles per a poder-lo executar. Per aquest motiu, en cas de no facilitar les dades que siguin necessàries, pot comportar la cancel·lació del servei. La base que legitima el tractament de prevenció del blanqueig de capitals es el compliment de les nostres obligacions legals. La base que legitima el tractament amb fins comercials es un interès legítim en la promoció dels nostres productes i serveis en el sector de l’assegurança. Al facilitar-nos les dades d’un tercer, vostè ens garantitza el tractament legítim de les dades.

e) Destinataris: Les dades es comunicaran necessàriament a les entitats asseguradores. També a un altre corredor d’assegurances, quan sigui necessari per a l’assegurament del risc. Quan per l’ús de la tecnologia o per la subscripció de contractes d’assegurança d’entitats de fora de l’Espai Econòmic Europeu es produeixi una transferència internacional de dades, estarà emparada per el RGPD o per l’Acord EU-US Privacy Shield.

f) Drets: Té dret a retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment sense que afecti a la validesa del tractament previ realitzat. També podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament. Per a tal finalitat tindrà que dirigir-se a l’adreça al principi indicada o bé a lopd@euroseguriber.com, en ambdós casos adjuntant una copia del seu dni. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, nº 6 CP 28001 - Madrid.

g) Procedència: Les dades que tractem han sigut facilitades per Vs. directament o per mitjà dels nostres col·laboradors externs.

Signat.      

DNI/NIE/CIF:      

Adreça:      

Tlf. Mòbil:      

Adreça de Correu Electrònic: