Acceso a webmail

Àrea Privada

Glossari

Termes bàsics relacionats amb el sector assegurador.

Glossari bàsic de termes asseguradors

 
A
 
ACCIDENT
 
Qualsevol esdeveniment que és provocat per una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la voluntat de l’assegurat.
 
ACCIDENT PERSONAL
 
Lesions corporals produïdes per un accident, que deriven d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la voluntat de l’assegurat, i que produeixi una invalidesa temporal o permanent o mort de l’assegurat i/o a les persones cobertes en els termes descrits pel contracte d’assegurança.
 
 
CREDITOR
 
Titular d’un dret de prenda o hipoteca o d’un crèdit privilegiat sobre els béns assegurats, sense el consentiment del qual no pot pagar-se la indemnització. El creditor és una figura pròpia de les assegurances de danys a les coses.
 
 
ÀMBIT TERRITORIA DE L’ASSEGURANÇA
 
Territori geogràfic en el que tenen vigència les garanties de l’assegurança i que es descriu en la pòlissa.
 
 
AMPLIACIÓ DE COBERTURES
 
Increment de capitals assegurats o garanties contractades respecte a allò previst i acordat amb anterioritat per part del beneficiari de l’assegurança i l’assegurador.
 
ASSEGURAT
 
La persona, física o jurídica, titular de l’ interès objecte d’assegurança i que, en defecte del beneficiari, assumeix les obligacions derivades del contracte.
 
 
ASSEGURADOR

La persona jurídica que assumeix el risc contractualment pactat,és a dir, Mussap, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, a menys que s’especifiqui el contrari.
 
ASSEGURANÇA A PRIMER RISC

La forma d’assegurament per la que es garanteix una quantitat determinada per anualitat de l’assegurança, fins la qual queda cobert el risc, amb independència del valor total sense que, per tant, hi hagi aplicació de regla proporcional.
 
ASSEGURANÇA A VALOR TOTAL

Modalitat de cobertura en la que el capital assegurat s’ha de correspondre al valor dels objectes assegurats. Si en la data del sinistre el capital assegurat és inferior a aquest valor, s’aplicarà la regla proporcional.
 
ASSEGURANÇA COL·LECTIVA

Modalitat d’assegurança per la que queda cobert, en un mateix contracte, un grup de persones amb alguna característica comuna i que no s’ha creat amb el propòsit del seu assegurament.
 
 
B
 
BAJOSEGURO O INFRAASEGURANÇA
 
És la situació que es presenta quan el valor de la suma assegurada és inferior al valor real dels béns coberts.
 
BENEFICIARI
 
La persona, física o jurídica que, prèvia cessió per part de l’assegurat, resulta titular del dret a la indemnització.
 
BENEFICIARI DE L’ASSEGURANÇA

La persona física o jurídica que, juntament amb l’assegurador, subscriu aquesta pòlissa, i al que li corresponen les obligacions que del mateix es deriven, excepte les que per la seva naturalesa hagin de ser complides per l’assegurat.
 
 
BONIFICACIÓ
 
Descompte aplicat en la prima de l’assegurança.
 
BONUS / MALUS
 
Sistema de bonificació o penalització sobre les tarifes aplicades als contractes d’assegurança en funció de la sinistralitat de l’assegurat.
 
BONA FE
 
Característica legal bàsica del contracte d’assegurança.
 
C
 
 
CARÈNCIA
 
Període de temps durant el qual totes o alguna de les cobertures de la pòlissa no tenen efectivitat.
 
CIDE
 
Sistema de tramitació telemàtica entre asseguradores per tal de facilitar i agilitzar la resolució dels sinistres de danys materials d’automòbils que s’ajustin a les condicions establertes en els Convenis CIDE i ASCIDE.
 
Per tal de poder tramitar un sinistre per CICOS, les entitats asseguradores dels vehicles han d’estar adherides a citats Convenis. A més, ha d’haver col·lisió directa entre els dos vehicles implicats, han de tenir matrícula espanyola i disposar de l’assegurança obligatòria.
 
Per acollir-se al Conveni CIDE, serà també necessari que hagi una DAA (Declaració Amistosa d’Accident) degudament signada i complimentada pels dos conductors dels vehicles implicats en l’accident.

COASSEGURANÇA

Quan, previ acord entre diverses asseguradores i el beneficiari, concorren dues o més entitats asseguradores en la cobertura del mateix interès, risc i temps. Excepte si s’ha pactat el contrari, cada assegurador està obligat al pagament de la cobertura i la prestació que assegura en proporció a la seva quota respectiva.
 
CONDICIONAT GENERAL
 
Són les condicions o conjunt de clàusules que recullen les condicions bàsiques de la relació contractual aplicable sempre que es tracti d’assegurances d’una mateixa modalitat.
 
CONDICIONS ESPECIALS

Conjunt de condicions o clàusules que recullen aquells aspectes que s’apliquen a un determinat contracte d’assegurança. Les mateixes poden complementar, ampliar o derogar clàusules previstes en les condicions generals de la pòlissa.
 
 
CONDICIONS PARTICULARS

Són les clàusules on es recullen les dades i on s’estableixen les condicions especifiques d’un determinat contracte d’assegurança.
 
 
CONDUCTOR

La persona que, legalment habilitada per a això, i amb autorització de l’assegurat, propietari o usuari del vehicle assegurat, condueixi el mateix o el tingui sota custodia o responsabilitat en el moment del sinistre, havent de coincidir amb la persona designada en les condicions particulars o amb una altra no declarada, però de mateixes condicions d’edat i d’antiguitat del permís de conduir que la que ha servit de base pel càlcul de la prima de l’assegurança.
 
CONTINGUT

A les assegurances d’habitatges s’estableix com contingut: Els mobles (inclosos armaris i mobles de cuina, així com el mobiliari situat al jardí amb tanques de paret d’obra d’ almenys un metre d’alçada), tendals, catifes, tapissos, objectes d’art, objectes de decoració, utensilis domèstics, electrodomèstics, llibres, equips de fotografia i cine visió, so, òptica, discos, cassets,  videocassets, instruments musicals, màquines i equips electrònics, vivers, provisions, joies, objectes d’ús personal, roba, parament domèstic, bicicletes, eines i utensilis per la cura manual de l’habitatge i dependències annexes i, en general, els objectes que es trobin dins de l’habitatge i les dependències annexes (inclosos trasters en garatges o terrasses) que es tanquin amb clau, sempre que es tracti d’objectes propietat de l’assegurat, dels seus familiars o de persones que convisquin amb ell habitualment i no estiguin en el seu poder en concepte de dipòsit o custodia.
 
 
CONTINENT
 
A les assegurances d’habitatges s’estableix com continent: El conjunt de ciments, murs, estructures, parets, envans, sostres, sòls, xemeneies, portes, finestres, escales, galeries de servei i obres de tancament, així com dependències annexes i instal·lacions fixes en jardins, tals com tanques, murs de contenció, cerques, trasters, xemeneies, garatge i piscina (inclosa la bomba d’aigua) i instal·lacions esportives. Antenes exteriors i altres instal·lacions com: climatització, aigua, gas, electricitat, intèrfon, energia solar i sanitària. Motors elèctrics de garatges, persianes i alarmes, així com altres privatives de l’habitatge, el pis o l’apartament assegurat.
 
No es considera continent: Els mobles i els seus elements, inclosos els de cuina fins i tot quan es trobin instal·lats permanentment; els tapissos i murals; paviment exterior i fanals; el terreny on s’assenta l’ edificació.
 
 
COBERTURA

Compromís acceptat per l’assegurador en virtut del qual es fa càrrec, fins el límit de la suma assegurada, de les conseqüències econòmiques que es deriven d’un sinistre.
 
 
COBERTURES OPCIONALS

Són les que l’assegurat escull lliurement, de manera que perquè la seva inclusió sigui efectiva, ha de figurar així especificat en les condicions particulars.
 
 
CONCURRÈNCIA D’ASSEGURANCES

Quan en dos o més contractes estipulats pel mateix beneficiari amb diferents asseguradores es cobreixin els efectes que un mateix risc pot produir sobre el mateix interès i durant idèntic període de temps.
 
 
CONSORCI DE COMPENSACIÓ D’ASSEGURANCES

Organisme de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. El seu objecte és fer front a les conseqüències econòmiques dels danys a les persones i als béns causats per l’esdeveniment de sinistres derivats de riscos extraordinaris i altres riscos obligatoris i no coberts per l’asseguradora, que es determinin al seu estatut legal.
 
 
 
CONTRACTE D’ASSEGURANÇA

Document que conté les condicions de l’assegurança. Està format, de manera inseparable, per les condicions generals, les particulars i, en el seu cas, les especials i/o els butlletins d’adhesió, així com pels suplements que modifiquen o complementen als anteriors.
 
D
 
DANY CORPORAL

La lesió corporal o mort causades a persones físiques.
 
DANY MATERIAL

La pèrdua o el deteriorament dels béns, coses o dels animals en el lloc descrit a la pòlissa.
 
DANYS CAUSATS PER LA NATURA

Aquells danys materials que siguin conseqüència o tinguin el seu origen en fenòmens meteorològics, sismològics o altres esdeveniments naturals que es preveuen al contracte, sempre que els mateixos no puguin ser evitats adoptant les mesures de seguretat que resultin adequades conforme als usos i normes vigents.

DANYS PROPIS (VEHICLES)

Garantia que comprèn, dins dels límits establerts al contracte d’assegurança, els danys que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d’un accident produït per una causa exterior, violenta i instantània, o per incendi o explosió; en tot cas amb independència de la voluntat del conductor, trobant-se el vehicle en circulació o en repòs o en curs de transport terrestre.
 
 
DANYS PER COL·LISIÓ

Garantia que comprèn, dins dels límits establerts en el contracte d’assegurança, els danys patits pel vehicle assegurat com a conseqüència de col·lisió amb vehicles, persones o animals, sempre que les persones o els propietaris dels vehicles o animals resultin identificables.
 
DATA DE VENCIMENT

Aquella data en què el contracte quedarà extingit per haver transcorregut el termini acordat al mateix.
 
 
DECLARACIÓ DE SINISTRE

Comunicació formal del beneficiari de l’assegurança, o dret existent al seu cas, a l’assegurador, quan s’esdevé un sinistre.
 
DEFENSA JURÍDICA
 
Defensa de l’assegurat davant les jurisdiccions civils o penals, de les accions que contra ell es dirigeixin a conseqüència d’un sinistre. Si s’ha contractat la garantía de defensa jurídica l’assegurador sufragarà el cost fins el límit màxim de cobertura especificat al contracte d’assegurança.
 
 
DEPRECIACIÓ

És la disminució de valor que pateix el bé assegurat a conseqüència del transcurs del temps.
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS

Òrgan directiu i de control de l’activitat d’assegurances i fons de pensions, depenent del Ministeri d’Economia.
 
DUPLICAT

Còpia de la pòlissa o d’un altre document, emesa per l’assegurador en cas de pèrdua o destrucció de l’original, i que té el mateix valor que aquest.
 
DURACIÓ DE L’ASSEGURANÇA

Període de validesa de la pòlissa.
 
E
 
EFECTE DE L’ASSEGURANÇA

Moment a partir del qual les cobertures de la pòlissa comencen a tenir vigència en base a les condicions establertes al contracte.
 
EXCLUSIONS
 
Són les situacions que es pacten al moment de la subscripció de la pòlissa i que no seran indemnitzades per diverses raons que no són fàcilment quantificables, o bé per la seva naturalesa representen un alt risc per l’asseguradora, com aspectes de responsabilitat de l’assegurat, guerra, actes premeditats que se surten del concepte d’eventualitat, frau, etc.
 
EXPLOSIÓ

Acció sobtada i violenta de la pressió o de la depressió del gas o dels vapors.
 
 
EXPOLIACIÓ

La sostracció o apoderament il·legítim dels béns designats en la pòlissa contra la voluntat de l’assegurat, mitjançant actes d’intimidació o violència, realitzats sobre les persones que els custodien o vigilen.
 
 
EXTORN

Devolució o reemborsament, total o parcial, de la prima percebuda per l’assegurador.
 
 
F
 
 
FRANQUÍCIA

La quantitat que, en cada sinistre, i segons allò pactat a la pòlissa per cadascun dels riscos coberts, va a càrrec de l’assegurat o beneficiari i, per tant, es deduirà de la indemnització que correspongui a cada sinistre.
 
FORÇA MAJOR

Fet que impossibilita el compliment d’una obligació, independent de la voluntat de la persona, no previsible o que, tot i ser-ho, no és evitable. Generalment, les conseqüències econòmiques d’aquests esdeveniments no són indemnitzables ja que no estan cobertes per les garanties de la pòlissa. 
 
FURT
 
L’apropiació dels béns designats a la pòlissa contra la voluntat de l’assegurat, sense ús de força o violència a les coses, ni intimidació ni violència sobre les persones.
 
 
 
G
 
GARANTIA
 
És el límit estipulat al contracte d’assegurança pel qual l’assegurador es fa càrrec de les conseqüències econòmiques d’un sinistre.
 
DESPESES DE SALVAMENT

Les originades per l’ús de mitjans per minorar les conseqüències del sinistre.
 
GRAN INVALIDESA

Grau d’invalidesa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti de l’assistència d’una altra persona per tal de realitzar els actes més elementals de la vida, tals com vestir-se, moure’s, menjar o anàlegs.
 
H
 
HABITATGE HABITUAL

Aquell en el que l’assegurat resideix de manera permanent.
 
HABITATGE SECUNDARI

Aquell en el que l’assegurat no resideix de manera habitual, és a dir, l’utilitza esporàdicament en caps de setmana, vacances o altres períodes anàlegs.
 
 
HEREU

Persona física o jurídica que succeeix a la persona que ha mort, en els béns, obligacions, drets i accions, ja sigui en total o en part.
 
 
 
HOSPITALITZACIÓ

El fet de que una persona figuri enregistrada com a pacient en un hospital i pernocti al mateix.
 
 
 
 
 
I
 
INFRAASSEGURANÇA O BAJOSEGURO

És la situació que es presenta quan el valor de la suma assegurada es menor al valor real dels béns coberts.
 
INCENDI

La combustió i l’abrasament amb flama, capaç de propagar-se, d’un objecte o objectes que no estaven destinats a ser cremats al lloc i moment en què es produeix.
 
INUNDACIÓ
 
Ocasió o conseqüència de desbordament o desviació del curs normal de llacs sense sortida natural, canals, i altres cursos o lleres en superfície construïts per l’home, clavegueram, col·lectors i altres lleres subterranis en desbordar-se, rebentar-se, trencar-se o avariar-se, en els termes descrits en el contracte d’assegurança.
 
INSOLVÈNCIA
 
En el supòsit d’una sentencia ferma, dictada en un procés seguit com a conseqüència d’un sinistre, que no pogués efectuar-se totalment per declaració d’insolvència del tercer condemnat, del seu assegurador i del responsable civil subsidiari. Si s’ha contractat la garantía d’insolvència, l’assegurador garanteix a l’assegurat la indemnització que se li hagués concedit de la mateixa, fins al límit definit en el contracte d’assegurança. La garantía d’insolvència s’entén limitada a les sentències fermes i executives pronunciades per jutjats i tribunals espanyols, així com a les de tots els països on és efectiva la cobertura del contracte d’assegurança.
 
 
INVALIDESA
 
Pèrdua orgànica o funcional dels membres i facultats de l’assegurat, la intensitat de la qual es descriu en les condicions del contracte d’assegurança.
 
INVALIDESA ABSOLUTA I PERMANENT

Situació física d’una persona de caràcter irreversible, l’origen de la qual no sigui imputable a la seva voluntat i que impedeixi per complet i de forma permanent a la mateixa desenvolupar qualsevol relació laboral o activitat professional.
 
INVALIDESA ABSOLUTA I PERMANENT PER ACCIDENT

Situació física d’una persona de caràcter irreversible, originada a conseqüència d’un accident, i que impedeixi per complet a la mateixa desenvolupar qualsevol relació laboral o activitat professional.
 
INVALIDESA PERMANENT

Invalidesa, total o parcial, comprovada a partir de la data d’un accident i com a conseqüència d’aquest, amb les excepcions i grau d’invalidesa establert per les clàusules del contracte d’assegurança, i que la seva recuperació no s’estimi previsible d’acord amb el dictamen dels perits mèdics. Les indemnitzacions es defineixen mitjançant un varem de categories i coeficients.
 
INVALIDESA TEMPORAL

Invalidesa, total o parcial, comprovada a partir de la data d’un accident i com a conseqüència d’aquest, amb les excepcions i grau d’invalidesa establert per les clàusules del contracte d’assegurança, i que la seva recuperació s’estimi recuperable d’acord amb el dictamen dels perits mèdics. És un exemple la incapacitat laboral transitòria.
 
J
 
JOIES

Qualsevol objecte d’or i platí, així com perles o pedres precioses muntades en amaniments. També tindran aquesta consideració els objectes de plata que serveixin com a decoració a les persones. Els jocs es consideraran en el seu conjunt com un únic objecte.
 
L
 
LÍMIT DE COBERTURA O SUMA ASSEGURADA

És el límit màxim d’indemnització a càrrec de l’assegurador. La quantitat fixada en cadascuna de les garanties de la pòlissa i que constitueix el límit màxim d’indemnització a pagar per tots els conceptes per l’assegurador en cas de sinistre. Les indemnitzacions corresponents a cada garantía derivades d’un mateix sinistre seran acumulables fins als seus respectius límits.
 
 

M
 
MULTIRRISC

Una assegurança multirisc és aquella en què, a una única pòlissa i per una única prima, protegeix al client davant de riscos de sinistres de naturalesa diversa. El terme s’utilitza fonamentalment per assegurances de la llar, comerços, comunitats de veïns i indústries.
 
 
MÚTUA D’ASSEGURANCES
 
És l’entitat d’assegurances formada per l’associació de persones que es reparteixen entre ells els riscos que individualment els corresponen.
 
MUTUALISTA
 
És la persona associada a una mutualitat. La condició de soci o mutualista s’adquireix mitjançant l’acceptació simultània dels estatuts socials i de la pòlissa de contracte, produint-se la doble condició de soci de la mutualitat i d’assegurat. Quan el beneficiari de l’assegurança i l’assegurat no siguin la mateixa persona, la condició de soci o mutualista l’adquirirà el beneficiari, excepte que en les condicions particulars de la pòlissa es faci constar que hagi de ser-ho l’assegurat.
 
 
O
 
OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

És l’element que es troba exposat al risc cobert per la pòlissa.
 
 
OBLIGACIONS DE L’ASSEGURAT

Totes aquelles prestacions i deures que correspon complir a l’assegurat respecte a un determinat contracte d’assegurança.
 
OBLIGACIONS DE L’ASSEGURADOR

Totes aquelles prestacions i deures que correspon complir a l’assegurador respecte a un determinat contracte d’assegurança.
 
OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Totes aquelles prestacions i deures que correspon complir al beneficiari respecte a un determinat contracte d’assegurança.
 
OBRES DE REFORMA
 
Les obres de condicionament, modificació o decoració efectuades a l’habitatge assegurat, per compte de l’assegurat, essent o no el propietari de la mateixa.
 
ONERÓS
 
Característica legal del contracte d’assegurança. Existeix una prestació econòmica per mitjà. De part del beneficiari, pagar la prima. De part de l’assegurador, pagar la indemnització quan es produeix l’esdeveniment previst.
 
P
 
PERJUDICI
 
Pèrdua econòmica conseqüència d’un sinistre, ja siguin danys personals o materials.
 
PÒLISSA
 
El document que conté les condicions reguladores de l’assegurança. Formen part integrant de la pòlissa les condicions generals, les particulars que individualitzen el risc, les especials si procedeixen, i els suplements o apèndix que s’emetin a la mateixa per complementar-la o modificar-la.
 
 
PRESCRIPCIÓ

Termini de temps a partir del qual es produeix la inacció de les obligacions de les parts del contracte d’assegurança en els termes descrits en el mateix.
 
PRIMA

El preu de l’assegurança. El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i impostos que siguin de legal aplicació.
 
 
PÈRDUA TOTAL (Automòbil)
 
Garantia que compren, dins els límits establerts al contracte d’assegurança, la pèrdua total del vehicle assegurat a causa dels danys que ha sofert com a conseqüència d’un accident o incendi.
 
Per tal de que aquesta garantía doni cobertura a un sinistre, aquest haurà de tenir la condició de pèrdua total quan l’ import pressupostat de la reparació del vehicle sinistrat excedeixi del seu valor de nou o venal, en els termes i percentatges descrits al contracte d’assegurança.
 
PERITACIÓ
 
És la funció desenvolupada pels que, amb caràcter professional, fan la taxació o valoració de les conseqüències econòmiques d’un sinistre.
 
PROPOSICIÓ D’ASSEGURANÇA
 
És un document en el qual l’assegurador descriu les condicions en les que ofereix cobertura d’assegurança. La recepció de l’ esmentat document no obliga al client (és a dir, no li obliga a fer-se l’assegurança) però sí obliga a l’assegurador (és a dir, si el client decideix adquirir l’assegurança, serà en les condicions descrites en la proposició, que l’assegurador no podrà canviar). S’estableix un termini de validesa de la proposició realitzada.
 
R
 
RAIG
 
Descàrrega violenta produïda per la pertorbació en el camp elèctric de l’atmosfera.
 
REBUT DE PRIMA

Document acreditatiu del pagament de la prima corresponent a un determinat risc i període que conte, a més, els recàrrec i impostos de legal aplicació.
 
REGLA D’EQUITAT
 
Reducció de la indemnització a causa d’una insuficiència de prima deguda a una identificació incorrecta del risc.
 
 
REGLA PROPORCIONAL
 
Norma per la qual l’assegurador redueix la indemnització a satisfer, en la mateixa proporció de la insuficiència d’assegurança existent en el moment del sinistre.
 
 
RENOVACIÓ
 
Ampliació de la vigència de la pòlissa per un nou període de temps idèntic i condicions similars a l’anterior, excepte pacte exprés, en contrari.
 
RESCISIÓ

Acció de deixar sense efecte un contracte vàlidament celebrat, de forma legítima.
 
RESPONSABILITAT CIVIL
 
Obligació de respondre per actes o omissions que ocasionin perjudicis a tercers, intervenint culpa o negligència.
 
RESPONSABILITAT PENAL

Responsabilitat per dolo o culpa per la ocurrència d’un acte antijurídic considerat per la llei com a delicte, que entranya l’aplicació de sancions.
 
RISC

És la probabilitat de que, per atzar, s’esdevingui un fet que produeixi una necessitat de reparació. En l’assegurança, la probabilitat del risc té dues accepcions diferents: el risc de l’objecte assegurat i l’aparició real o existència d’un esdeveniment possible previngut i garantit en la pòlissa.
 
ROBATORI

La sostracció o apoderament il·legítim dels béns designats en la pòlissa contra la voluntat de l’assegurat, mitjançant actes que impliquin força o violència en les coses per accedir al lloc on aquestes es troben, o introduint-se l’autor o autors a l’habitatge assegurat mitjançant escalament o trencament de paret, sostre o sòl, fractura de porta i finestra, fractura d’armaris, arques o una altra classe de mobles o objectes tancats o segellats, o forçament dels seus panys o descobriment de les seves Claus per sostraure el seu contingut, sigui al lloc del robatori o fora del mateix; utilització de claus falses, o altres instruments no destinats ordinàriament a obrir les portes, penetrant secreta o clandestinament, ignorant el tema l’assegurat, la seva família, empleats o servents, ocultant-se i cometent el delicte quan l’habitatge es trobi tancat, inutilitzant els sistemes específics d’alarma o guarda.
 
 
S
 
SINISTRALITAT

Conjunt de sinistres produïts durant un període de temps determinat en una pòlissa o grup de pòlisses. Per norma general, es realitza en base a una cartera i en períodes anuals. També es pot entendre aquest concepte com la proporció entre l’ import total de les primes recaptades per l’entitat i l’ import total del cost dels sinistres.
 
 
SINISTRE

Tot fet les conseqüències del qual estiguin garantides per alguns dels riscos de l’objecte de l’assegurança. Es considerarà que constitueix un únic sinistre el conjunt de danys derivats d’un mateix fet.
 
 
SINIESTRE TOTAL

S’entendrà per sinistre total quan els danys derivats del sinistre no siguin reparables a criteri tècnic del perit o perits que concorrin, segons allò disposat en els termes particulars de la pòlissa d’assegurança.
 
SOBREASSEGURANÇA

Situació en la que el capital assegurat supera el valor del bé assegurat.
 
SUBROGACIÓ
 
Quan l’assegurador, un cop pagada la indemnització, exercita els drets i les accions que per raó del sinistre corresponguin a l’assegurat davant les persones responsables del mateix, fins al límit de la indemnització i en les condicions descrites en el contracte d’assegurança.
 
SUMA ASSEGURADA O LÍMIT DE COBERTURA

És el límit màxim d’indemnització a càrrec de l’assegurador. La quantitat fixada en cadascuna de les garanties de la pòlissa, que constitueix el límit màxim d’indemnització a pagar per tots els conceptes per l’assegurador en cas de sinistre. Les indemnitzacions corresponents a cada garantía derivades d’un mateix sinistre seran acumulables fins als seus respectius límits.
 
SUPLEMENT DE PÒLISSA

Document en el que es plasma una modificació de la pòlissa. Aquest document passa a formar part de la pròpia pòlissa.
 
T
 
TAXACIÓ

Acció i efecte d’efectuar la valoració d’un bé o objecte.
 
 
TERCER

Qualsevol persona, física o jurídica, diferent de les definides com assegurat, així com cònjuges, ascendents o altres familiars de l’assegurat que convisquin amb ell o al seu càrrec.
 
 
 
U
 
UNESPA

Acrònim de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Patronal de l’assegurança, que sorgeix de l’agrupació de les entitats asseguradores per la defensa dels interessos sectorials.
 
V
 
VALOR DE NOU

La quantitat que exigiria l’adquisició d’un bé, automòbil o objecte igual a l’assegurat, o d’anàlogues característiques en cas d’inexistència, segons el valor de nou en el mercat en el moment anterior al sinistre. És a dir, el seu preu de reposició al mercat.
 
VALOR REAL

La quantitat que exigiria l’adquisició d’un bé o objecte igual a l’assegurat, o d’anàlogues característiques en cas d’inexistència, segons el valor de nou en el mercat en el moment anterior al sinistre, deduïdes les depreciacions per us, desgast, estat de conservació o qualsevol altre motiu.
 
VALOR VENAL

És el valor de venta de l’objecte o bé assegurat immediatament abans de la producció del sinistre.
 
VEHICLE ASSEGURAT

El vehicle automòbil i, en el seu cas, la caravana o remolc, cobert per la pòlissa d’assegurança.
 
VIGÈNCIA

Terme (des de quan i fins a quan) s’estén la garantía de la pòlissa.