Acceso a webmail

Àrea Privada

Responsabilitat Civil

Danys a tercers derivats de l'activitat particular, professional o empresarial de l'assegurat. 

Contacta'ns*

La responsabilitat civil cobreix a l’assegurat dels danys materials o personals que aquest, ja sigui particular, professional, empresa o institució, ocasioni a terceres persones derivat de l’activitat que desenvolupi i pugui resultar civilment responsable.

Aquesta assegurança es pot ampliar als danys ocasionats a empleats, socis, subcontractistes, també pels danys ocasionats pels productes o treballs realitzats o prestats, derivats de la seva activitat professional, i molts altres.

El preu d’aquesta assegurança dependrà, en el cas de les empreses, de la seva activitat i del seu volum de facturació, número de treballadors o de qualsevol altre paràmetre mesurable establert per la companyia que els doni una idea ajustada a l’exposició al risc a la que estan sotmesos. A més, es cobreixen les despeses de defensa, de vegades quantioses, en els que hagis d’incórrer davant una reclamació.

Tant a la vida familiar com a la professional, s’ha de disposar d’una cobertura que ens empari en cas d’ocasionar danys a tercers. Sinó, respondrem amb el nostre propi patrimoni en la mesura en què el perjudicat està en el seu dret de rescabalar el dany causat.

A més, es molt positiu disposar de la cobertura de despeses de defensa, ja que no tot el que se’ns reclama pot donar lloc a  indemnització però, en canvi, si pot ocasionar importants despeses no recuperables.

El coneixement adequat del risc, les garanties que poden incloure’s i la utilització adequada dels paràmetres mitjançant els quals es cobra la prima són molt importants per tal de rebre una correcta cobertura.


 

Assegurances relacionades